Nieuws

Update

De informatie op Migratierecht.nl is bijgewerkt tot en met 8 november 2017.

 

WBV 2017/10

De Vreemdelingencirculaire is bijgewerkt tot en met WBV 2017/10. 
WBV 2017/10 Het asielbeleid ten aanzien van de Russische Federatie.
 
Actueel
Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 2 november 2017, kenmerk DP&O/17/2145421, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer M.G.J. Harbers, in het bijzonder zal zijn belast;
02-11-2017; Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Kabinetsreactie op het WODC rapport ‘Agressie-incidenten in de asielopvang – over de aard van de incidenten en ervaringen van medewerkers’;
01-11-2017; Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Landgebonden asielbeleid met betrekking tot de positie van christenen, ahmadi's en afvalligen in Pakistan;
31-10-2017; Besluit van de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 oktober 2017 nummer WBV 2017/10, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000;
01-11-2017; Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 
 

Nieuwsberichten Migratierecht.nl (zichtbaar op Migratierecht.nl vanaf vrijdag 10 november a.s.)

1. Asiel en Schengen
2017/1272 ECRE over concept veilig derde land;
10. Vreemdeling en veiligheid
2017/1288 Kabinetsreactie WODC-rapport “Agressie-incidenten in de asielopvang”;
11. Varia
2017/1293 Referendum over ‘aftapwet’ gaat definitief door;
2017/1294 Buma clasht met Wilders over dubbele nationaliteit..

  


Reacties
Suggesties voor of opmerkingen over Migratierecht.nl ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: 
migratierecht@sdu.nl.  


Verschenen:

Sdu Commentaar Vreemdelingenwet Editie 2017

Sdu Commentaar Vreemdelingenwet 2000 is een multimediale publicatie: een combinatie van een boek en een online met praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van de Vreemdelingenwet 2000.

 

Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van een artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen.

 


Eindredactie:
mr. H.W. Groenweg
mr. J.H. van der Winden

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.

 

Het inreisverbod Editie 2016

Dit boek gaat over het inreisverbod. Die maatregel speelt niet uitsluitend op Europees, maar ook op nationaal niveau een belangrijke rol. Bij het laatste niveau kan een onderscheid worden gemaakt in het vreemdelingenrecht en het strafrecht.

Sinds de eerste druk zijn inmiddels bijna twee jaren verstreken. In die periode is veel gebeurd op Europees en nationaal niveau ten aanzien van het inreisverbod. Op Europees niveau is meer rechtspraak van het Hof van Justitie gekomen met directe gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk (zowel vreemdelingenrecht als strafrecht). Verder is de Europese Commissie op 1 oktober 2015 gekomen met een eerder aangekondigd Handboek Terugkeer. Dit handboek biedt de praktijk nuttige aanwijzingen voor de toepassing van het inreisverbod.

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.

Vreemdelingenrecht in vogelvlucht (9789012393775)

 

De rechtspositie van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven, is vastgelegd in een woud van wetten en regels, die in grote mate zijn beïnvloed door internationale regels en het unierecht. In deze publicatie maakt Gerrie Lodder dat complexe geheel inzichtelijk, zowel voor juristen als voor niet-juristen.

In Vreemdelingenrecht in vogelvlucht komen onder meer aan de orde: de vreemdelingrechtelijke procedure, verschillende soorten verblijf (kort verblijf, regulier verblijf en asiel) en het nationaliteitsrecht. De auteur licht de gangbare juridische begrippen uitgebreid toe en in elk hoofdstuk zijn enkele casussen uit de praktijk opgenomen.

Dat maakt deze publicatie tot een toegankelijk werk voor allen die zich willen verdiepen in de rechtspositie van vreemdelingen.

Aan deze publicatie is in februari 2016 een Addendum toegevoegd vanwege de grote veranderingen in de asielprocedure ten gevolge van de invoering van de wetgeving ter implementatie van de herschikking Procedurerichtlijn. In het Addendum treft u een korte geactualiseerde beschrijving aan van de asielprocedure. Deze beschrijving vervangt paragraaf 5.1.3 (p. 125) en heel paragraaf 5.3 (p. 132-139) uit Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht. Het Addendum is ingestoken in het boek en te bestellen onder nr. 9789012393775.

Auteur: mw. mr.drs. G.G. Lodder